E DREJTA E REHABILITIM MJEKËSOR

V. E DREJTA E REHABILITIMIT MEDICINAL

Rehabilitimi mjekësor i të sëmurëve dhe të lënduarve përfshin procedurat e mjekësisë fizike (masazhin, terapinë kineze, elektroterapinë, hidroterapinë, termoterapinë, fototerapinë, aplikimi i ultrazërit, terapia magnetike, terapi me laser), të aftësojë me punë profesionale dhe me aplikim të mjeteve ortotike, me qëllim të parandalimit të shfaqjes ose heqjes së zvogëlimit të punës ose aftësinë funksionale të personit të siguruar

Rehabilitimi mjekësor zbatohet në kushte poliklinike ambulatore, brenda trajtimit spitalor dhe në institucione të specializuara shëndetësore.

Personi i siguruar e realizon të drejtën e rehabilitimit mjekësor sipas rregullit të kushteve ambulatore në institucionin më të afërt shëndetësor që kryen veprimtari të rehabilitimit mjekësor, me udhëzim të mjekut të zgjedhur, me propozim të mjekut specialist me specializim përkatës.

Personi i siguruar mund ta realizojë të drejtën e rehabilitimit mjekësor në kushte spitalore të cilat kryejnë rehabilitim mjekësor dhe në ‘’Institutin e Rehabilitimit Mjekësor’’ – Shkup, me përjashtim të spitaleve specialiste, me udhëzim të mjekut të zgjedhur, me propozim të mjekut specialist nga specializimi përkatës dhe mendimi, vlerësimi i komisionit të mjekëve të Fondit.

Personi i siguruar mund ta ruajë të drejtën e rehabilitimit specialist mjekësor, si dhe vazhdimin e mjekimit spitalor menjëherë pas sëmundjes akute, gjendjes dhe lëndimit, ose për shkak të përkeqësimit të sëmundjes kronike gjendet në mjekimin spitalor së paku 10 ditë, e ka filluar rehabilitimin dhe kur më tej ekziston pengesa funksionale për të cilin realizim është e nevojshme që të vazhdohet mjekimi dhe rehabilitimi në spitalin special për rehabilitim të specializuar mjekësor, nëse në institucionin shëndetësor ajo nuk është e mundur.  
E drejta e rehabilitimit mjekësor të specializuar mund të ushtrohet brenda një muaji pas përfundimit të trajtimit spitalor, pra brenda gjashtë muajve pas një ataku kardiak të kaluar.

 E drejta e rehabilitimit mjekësor të specializuar mund të realizohet me aktvendim të Fondit, në bazë të  kërkesës së paraqitur (formulari 1 rehabilitimi mjekësor i specializuar) me dokumentacionin e bashkangjitur në vijim:

  • Letër lëshimi për trajtimin e përfunduar spitalor nga institucioni shëndetësor ku është kryer trajtimi spitalor, - mendim konsullor nga institucioni përkatës spitalor ku është trajtuar personi i siguruar;
  • gjetja, vlerësimi dhe mendimi i komisionit mjekësor; 
  • kartela e identifikimit shëndetësor për identifikim.

Rehabilitimi i specializuar mjekësor mund të zgjasë deri në 21 ditë, dhe në raste të jashtëzakonshme deri në 30 ditë, vetëm një herë në vit.