Kartela elektronike shëndetësore

Kartela elektronike shëndetësore

Kartela elektronike shëndetësore

Rregullore për formën dhe përmbajtjen e kartelës së sigurimit shëndetësor dhe mënyrës së lëshimit të saj, menaxhimit, shfrytëzimit dhe dëshmisë për kontribut të paguar të sigurimit të detyrueshëm shëndetësor (Gazeta Zyrtare nr. 57 nga viti 2013)

Rregullore Rregullore për formën dhe përmbajtjen e kartelës së sigurimit shëndetësor dhe mënyrës së lëshimit të saj, menaxhimit, shfrytëzimit dhe dëshmisë për kontribut të paguar të sigurimit të detyrueshëm shëndetësor (Gazeta Zyrtare nr. 159 nga viti 2012)

Rregullore për formën dhe përmbajtjen e kartelës së sigurimit shëndetësor dhe mënyrës së lëshimit të saj, menaxhimit, shfrytëzimit dhe dëshmisë për kontribut të paguar të sigurimit të detyrueshëm shëndetësor (Gazeta Zyrtare nr. 62 nga viti 2011)

Rregullore për formën dhe përmbajtjen e kartelës së sigurimit shëndetësor dhe mënyrës së lëshimit të saj, menaxhimit, shfrytëzimit dhe dëshmisë për kontribut të paguar të sigurimit të detyrueshëm shëndetësor (Gazeta Zyrtare nr. 159 nga viti 2010)

Vendime për përcaktimin e kompensimit të lëshimit të kartelës së re elektronike për sigurim shëndetësor dhe kompensim për aktivizimin e serishëm të kartelës së bllokuar elektronike shëndetësore

 

Dokumentacioni i shfrytëzuesit KESH

Prezantimi i kushteve dhe mënyra e shfrytëzimit të Kartelës elektronike shëndetësore [shkarko]

 

Instalime për shfrytëzimin e KESH

Instalim për softuer të klientit për shfrytëzimin e KESH [shkarko]

SDK drajver për KESH [shkarko]

Drajverë për lexues të smart kartelave OMNI KEY [shkarko]

Drajverë për lexues të smart kartelave OMNI KEY(64 bit) [shkarko]

Drajverë për lexues të smart kartelave OMNI KEY(32 bit) [shkarko]

Drajverë për lexues të smart kartelave OMNI KEY (64 bit) [shkarko]

Parakushte për shfrytëzimin e KESH

Udhëzim për instalimin e drajverit për OMIKEY lexuesit të smart kartelave [shkarko]
Drajverë për lexues të smart kartelave OMNI KEY [shkarko]
Drajverë për lexues të smart kartelave OMNI KEY(64 bit) [shkarko]

Udhëzim për instalimin e aplikacionit për shqyrtim të datës së vlefshmërisë së sigurimit [më shumë]
Instalim për softuerin e klientëve për shfrytëzimin e KESH [shkarko]

Inicializimi dhe ndryshimi i kodit të kartelës elektronike shëndetësore [më shumë]

Udhëzimi për plotësim

Kërkesë grupore për KESH për parashtrim elektronik (Excel) [shkarko]
Udhëzim për plotësimin e kërkesës grupore për kartelën elektronike shëndetësore [më shumë]

Kërkesë e vetme për lëshimin e KESH [shkarko]
Udhëzim për plotësimin e kërkesës së vetme për kartelën elektronike shëndetësore [shkarko]

Formularë KESH

  1. Formularë – Kërkesë e vetme për lëshimin e KESH [shkarko]
  2. Formularë – Kërkesë grupore për lëshimin e KESH me procedurën rregullatore [shkarko]
  3. Formularë – Kërkesë grupore për lëshimin e KESH me procedurë të lehtësuar [shkarko]
  4. Formularë – Kërkesë e vetme për lëshimin KESH për pensionistë [shkarko]
  5. Formularë – Kërkesë e vetme për lëshimin KESH për të papunësuarit [shkarko]
  6. Pëlqim për kopjim të të dhënave personale [shkarko]
  7. Vërtetim për marrjen e kartelës elektronike shëndetësore [shkarko]