Лекување во странство

Лекување во странство

Rregullore për mënyrën e shfrytëzimit të shërbimeve shëndetësore të personave të siguruar jashtë vendit

Me këtë rregullore përcaktohet mënyra e shfrytëzimit të trajtimit spitalor të personave të siguruar jashtë vendit.

Vendim për përcaktimin e formularëve të paraparë në rregulloren për mënyrën e shfrytëzimit të shërbimeve shëndetësore të personave të siguruar jashtë vendit

Në vendimin për përcaktimin e formularëve të paraparë në Rregulloren për mënyrën e shfrytëzimit të shërbimeve shëndetësore të personave të siguruar jashtë vendit, në nenin 1, formulari: Mendim për udhëzim në shërim jashtë vendit për raste të rrezikshme të jetës.