Rregullativa juridike në Kujdesin shëndetësor preventiv

Правна регулатива во превентивна здравствена заштита

  1. Одлука за утврдување на критериуми за утврдување на буџетот на здрвствените установи од превентивна и итна медицинска помош, специјалистичко-консултативна здравствена заштита и болничка здравствена заштита.
  2. Одлука за утврдување на критериуми за утврдување на буџетот на здрвствените установи од превентивна и итна медицинска помош, специјалистичко-консултативна здравствена заштита и болничка здравствена заштита. (Сл. весник бр. 44 од 2010 година)