Shfrytëzimi i shërbimeve shëndetësore jashtë vendit në rast të zhvillimit profesional, shkollimit, udhëtimit zyrtar ose privat (turistik, vizitë) dhe ngjashëm, me vende me të cilat ka marrëveshje për sigurim social

Shfrytëzimi i shërbimeve shëndetësore jashtë vendit në rast të zhvillimit profesional, shkollimit, udhëtimit zyrtar ose privat (turistik, vizitë) dhe ngjashëm, me vende me të cilat ka marrëveshje për sigurim social

Правото на користење на здравствени услуги во странство во случај на стручно усовршување, школување, службено или приватно патување (туристички, посета) се остварува на основа на двојазичен образец, потврда, што ја издава подрачната служба на ФЗОМ, каде што е поднесена пријавата за задолжително здравствено осигурување.

Постапката како и потребните документи за издавање на двојазичниот образец, потврдата, е наведено во делот кај остварување на права на осигурени лица под  VII. ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ВО СТРАНСТВО  точка В-1).

Двојазични обрасци, потврди, за остварување на право на здравствени услуги по земји:

Држава

Обрасци, потврди

Австрија

МК/А 3

Албанија

РМ/АЛ 111

Белгија

РМ/БЕ111

Босна и Херцеговина

РМ/БиХ 3

Бугарија

РМ/РБ 111

Германија

Д/РМ 111

Италија

Ит-7

Луксембург

РМ/СИ 3

 

Србија

РМ/СРБ 111

Словачка

РМ/СК 111

Турција

РМ/ТР 4

Франција

SE-21-04  и/или SE 21-04A

Холандија

РМ/НЛ 111

Хрватска

РМ/ХР 3

Црна Гора

РМ/МНЕ 111

Чешка

РМ/ЦЗ 111