PROCEDURA FAB – FEKONDIMI ME ASISTENCË BIOMJEKËSORE

Procedura FAB

PROCEDURA FAB – FEKONDIMI ME ASISTENCË BIOMJEKËSORE

Formularë për personat e siguruar për FAB

Formularët për Komision për FAB

Rregullore për kriteret për lidhjen e marrëveshjeve dhe mënyrën e pagesës së fekondimit të asistuar biomjekësor