Потврди за остварување на права и услуги од задолжително здравствено осигурување

Потврди

Потребни документи се:

 • Барање за остварување на правото за биомедицинско потпомогнато оплодување (БПО)-Образец 1 со прилог
 • здравствена легитимација на увид
 • копија од лична карта
 • доказ за платен придонес за здравствено осигурување (сино картонче)
 • фотокопија од венчаница или изјава за вонбрачна заедница
 • изјава -Образец 4 (И-ПС) и
 • медицинска документација (во оригинал).

Потребни документи се:

 • здравствена легитимација или лична карта на увид

Правото се остварува врз основа на Програмата за крводарителство, со евидентирање на ослободувањето во здравствената легитимација на осигуреното лице -потврдено со печат.

Потребни документи се:

 • Потврда од Републичкиот завод за трансфузиологија.

Правото се остварува врз основа член 34 став 1 алинеја 3 и 4 од Законот за здравственото осигурување, со евидентирање на ослободувањето во здравствената легитимација на осигуреното лице -потврдено со печат.

Потребни документи се:

 • Решение за утврден статус од Центарот за социјални работи

Правото се остварува врз основа член 34 став 1 алинеја 3 и 4 од Законот за здравственото осигурување, со евидентирање на ослободувањето во здравствената легитимација на осигуреното лице -потврдено со печат.

Потребни документи се:

 • Решение за утврден статус од Центарот за социјални работи

Правото се остварува согласно член 34 став 1 алинеја 2 од Законот за здравственото осигурување.

Потребни документи се:

 • барање
 • Решение за утврден статус (категоризација) на детето со посебни потреби
 • издадено од Центар за социјални работи

Потребни документи се:

 • барање
 • потврда за платен износ на партиципација во здравствената установа( фискални сметки, фактура)
 • отпусно писмо
 • доказ за вкупните примања во семејството на осигуреникот (примања од плати, пензии, вршење на дејност и сл.)
 • извод на родени за деца од 1-5 години ( копија)
 • лична карта за осигуреници над 65 години ( копија)
 • здравствена легитимацја на увид

Потребни документи се:

 • барање поднесено преку обврзникот за плаќање на придонесот- управителот ( со печат на работодавецот) или
 • осигурено лице за испис од државјанство

Потребни документи се:

 • Доказ дека е платен придонесот (заверена декларација од УЈП)

Осигуреник кој од работодавачот е упатен на привремена работа во странство, може да користи здравствени услуги во странство врз основа потврда што ја издава подрачната служба на фондот.

Потребни документи се:

 • поднесено барање од работодавачот за упатување на работници на работа во странство Образец бр. 2
 • решение за упатување на осигуреникот на привремена работа во странство;
 • лекарско мислење за здравствената состојба на осигуреникот што го издава здравствената установа која врши дејност на медицина на трудот
 • согласност за упатување на работници на привремена работа во странство издадена од органот на управата надлежен за работни односи, односно од Министерството за труд и социјална политика (важи само за испратени работници на привремена работа во СР Германија)
 • потврда за платен придонес за здравствено осигурување
 • здравствена легитимација на увид

Потврдата се издава во случај кога осигуреното лице привремено престојува во странство (приватно или службено). Врз основа на потврда што ја издава подрачната служба на Фондот, осигурените лица можат да користат бесплатна итна медицинаска помош во земји со кои Република Макединија има склучено договор за социјално осигурување.

Потребни документи се:

 • барање од осигуреното лице
 • потврда за здравствената состојба издадена од избран лекар ( општ и гинеколог за жени)
 • наод, оценка и мислење од лекарската комисија на Фондот
 • потврда за платен придонес
 • доказ за привремениот престој во странство (потврда за упис на редовна школска година, односно упис на семестар -при редовно школување, студиски престој и слично)

Врз основа на потврдата, членовите на семејство на активни осигуреници, пензионерите и нивните членови на семејство, можат да користат бесплатни здравствени услуги (давања во натура) за време на постојан престој (живеење) во земји со кои Република Македонија има склучено (преземено) договор за социјално осигурување

Потребни документи се:

 • Поднесено барање
 • потврда за одјава со постојано место на живеење од Република Македонија, издадена од МВР
 • уверение за престој - издадено од странската држава (во случај барањето за престој да е во постапка) или копија од лична карта издадена од странската држава (во случај барањето за престој да е конечно)
 • потврда за пренос (трансфер) на пензија од Фондот за ПИОМ (не е задолжително, пензионерот може да овласти лице во РМ за подигање на пензијата)
 • потврда за платен придонес за задолжително здравствено осигурување

Потребни документи се:

 • здравствена легитимација
 • потврда за потреба од ортопедско помагало издадена од лекар специјалист од соодветна дејност
 • наод и мислење од лекарска комисија ако за наведеното помагало се бара такво мислење
 • потврда за платен придонес (сино картонче)