Të reja dhe njoftime për publikun dhe mediat

Të reja dhe njoftime për ofruesit e shërbimeve

Njoftim për parashtrimin е kërkesës për lidhjen е kontratës / anekset е kontratës mе institucionet shëndetësore për vitin 2024

Fondi i Sigurimit Shëndetësor i Republikës ѕë Maqedonisë ѕë Veriut ju njofton ѕе ka filluar procedurën për lidhjen е kontratave/anekseve të kontratave me institucionet shëndetësore për vitin 2024 dhe е njëjta do të bëhet në mënyrë elektronike, përmes shfrytëzimit të ueb portalit të Fondit, me personat е autorizuar do të mund të nënshkruajnë një kontratë/aneks kontratë me një certifikatë dixhitale të kualifikuar të vlefshme

Në portalin e Fondit është bërë një azhurnim i portalit

Në periudhën e kaluar, në portalin e Fondit është bërë një azhurnim i portalit. Për këtë arsye linqet  e vjetra të ruajtura (Bookmarks, Favourites), prej të cilave keni pasur qasje në portal janë jofunksionale dhe duhet të fshihet nga shfletuesi juaj, sepse mund të shkaktojnë gabime...

Njoftim për ISHP ISHP (private)

Njoftim për dorëzimin e dokumentacionit për ofrimin e llojit dhe vëllimit të shërbimeve shëndetësore për personat e siguruar për vitin 2023.

Formularë të rinj për receta që mbulohen nga Fondi

FSSHRMV-ja me datë 01.10.2022 prezantoi format e reja të recetave për përshkrimin e barnave në ordinancat e mjekëve amë për lëshimin e barnave që mbulohen nga Fondi në barnatoret: formulari i recetës për përshkrimin e barnave për personat e siguruar - Formulari RO1 dhe formulari i recetës për përshkrimin e barnave për persona të siguruar të huaj – Formulari RO2.

Aktivitetet që i ndërmerr Fondi gjatë kohës së masës së shqiptuar për parandalimin e përhapjes së infeksionit nga Covid-10 (Koronavirusi) në pjesën e punës së institucioneve shëndetësore

Lidhur me nevojën e ndërmarrjes së masave shtesë dhe aktiviteteve për parandalimin e përhapjes së Covid-19 (Koronavirusit), Bordi Drejtues i Fondit, solli masat dhe rekomandimet e mëposhtme për institucionet e kujdesit shëndetësor që kanë lidhur marrëveshje me Fondin:

Njoftim

Mosmarrëveshjet ligjore lindin për shkak se spitali i huaj nuk ka vepruar sipas udhëzimeve të dhëna në njoftimet e Fondit dhe për kërkesat shtesë për shpenzimet, ka njoftuar Fondin më shumë se dy vite më vonë, përkatësisht në fillim të vitit 2020...

Njoftim

Aktvendimet për realizimin e të drejtave të sigurimit të detyrueshëm shëndetësor të personave të siguruar, Fondi i Sigurimit Shëndetësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut i miraton në pajtueshmëri me rregullat ligjore dhe rregulloret.

Udhëheqja dhe sindikata janë të kënaqur me vendimin e Qeverisë

Të kënaqur me vendimin e Qeverisë me të cilën pagat e punonjësve të FSSHRMV-së mbeten të njëjta si në muajin dhjetor dhe nuk zvogëlohen, në një konferencë për shtyp u shprehën dy Drejtorët mr. Magdalena Filipovska Grashkovska dhe Asaf Abduramani, Zëvendësministrja e Shëndetësisë Dr. Maja Manoleva, si dhe përfaqësuesit e sindikatës dhe AOGJSH-së Branko Axhigogov dhe Trpe Deanoski.

Njoftim për parashtrimin е kërkesës për lidhjen е kontratës / anekset е kontratës mе institucionet shëndetësore për vitin 2024

Fondi i Sigurimit Shëndetësor i Republikës ѕë Maqedonisë ѕë Veriut ju njofton ѕе ka filluar procedurën për lidhjen е kontratave/anekseve të kontratave me institucionet shëndetësore për vitin 2024 dhe е njëjta do të bëhet në mënyrë elektronike, përmes shfrytëzimit të ueb portalit të Fondit, me personat е autorizuar do të mund të nënshkruajnë një kontratë/aneks kontratë me një certifikatë dixhitale të kualifikuar të vlefshme

Filipovska-Grashkoska në Konferencën e dytë të AmÇam(AmCham): “Vështrim në të ardhmen e sistemit tonë shëndetësor”

Drejtoresha e Fondit të Sigurimit Shëndetësor, mr. Magdalena Filipovska-Grashkoska, mori pjesë në Konferencën e dytë të kujdesit shëndetësor, që u mbajt me 8 nëntor 2023, me titull “Një vështrim në të ardhmen e sistemit tonë shëndetësor”, organizator i të cilës ishte Oda Ekonomike Amerikane në Maqedoninë e Veriut (AmCham).