Të reja dhe njoftime për publikun dhe mediat

 • 03.07 2024
  Sot u realizua pranim-dorëzimi i detyrës drejtor i FSSHRMV-së. Drejtorët e deritanishëm mr. Magdalena Filipovska Grashkoska dhe dr. Asaf Abduramani si u.d drejtor ua dorëzuan detyrën u.d drejtorëve të rinj Sasho Klekovski dhe Branko Axhigogov
 • 20.06 2024
  Mosmarrëveshjet ligjore lindin për shkak se spitali i huaj nuk ka vepruar sipas udhëzimeve të dhëna në njoftimet e Fondit dhe për kërkesat shtesë për shpenzimet, ka njoftuar Fondin më shumë se dy vite më vonë, përkatësisht në fillim të vitit 2020...
 • 21.02 2024
  FSSHRMV që nga momenti i parë me kujdes e përcjellë rastin e L.I., nga hospitalizomi i tij në R. e Greqisë, prej ku është sjellur në ISHP KARKI, dhe deri në parashtrimin e kërkesës për udhëzim për shërim jashtë vendit.
 • 20.02 2024
  Aktvendimet për realizimin e të drejtave të sigurimit të detyrueshëm shëndetësor të personave të siguruar, Fondi i Sigurimit Shëndetësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut i miraton në pajtueshmëri me rregullat ligjore dhe rregulloret.
 • 07.02 2024
  Të kënaqur me vendimin e Qeverisë me të cilën pagat e punonjësve të FSSHRMV-së mbeten të njëjta si në muajin dhjetor dhe nuk zvogëlohen, në një konferencë për shtyp u shprehën dy Drejtorët mr. Magdalena Filipovska Grashkovska dhe Asaf Abduramani, Zëvendësministrja e Shëndetësisë Dr. Maja Manoleva, si dhe përfaqësuesit e sindikatës dhe AOGJSH-së Branko Axhigogov dhe Trpe Deanoski.
 • 09.11 2023
  Drejtoresha e Fondit të Sigurimit Shëndetësor, mr. Magdalena Filipovska-Grashkoska, mori pjesë në Konferencën e dytë të kujdesit shëndetësor, që u mbajt me 8 nëntor 2023, me titull “Një vështrim në të ardhmen e sistemit tonë shëndetësor”, organizator i të cilës ishte Oda Ekonomike Amerikane në Maqedoninë e Veriut (AmCham).
 • 19.10 2023
  Risitë në kujdesin shëndetësor primar parashikojnë që pacientët me presion të lartë të gjakut, diabet, funksion të reduktuar të gjëndrës tiroide, bronkit të mushkërive dhe astmë, të mund të marrin terapi dhe edukim te mjeku amë.
 • 22.02 2023
  Sot, drejtoresha e Fondit të Sigurimit Shëndetësor realizoi brifing për media, me çka dha një deklaratë të shkurtë për opinionin. Transmetojmë deklaratën në tërësi...
 • 20.02 2023
  FSSHRMV njofton opinionin se prej sot filloi pagesa e pagave e të punësuarve në Institucionet shëndetësore publike, një pjesë prej tyre tashmë i kanë në llogaritë e tyre.

Të reja dhe njoftime për ofruesit e shërbimeve

Njoftim për parashtrimin е kërkesës për lidhjen е kontratës / anekset е kontratës mе institucionet shëndetësore për vitin 2024

Fondi i Sigurimit Shëndetësor i Republikës ѕë Maqedonisë ѕë Veriut ju njofton ѕе ka filluar procedurën për lidhjen е kontratave/anekseve të kontratave me institucionet shëndetësore për vitin 2024 dhe е njëjta do të bëhet në mënyrë elektronike, përmes shfrytëzimit të ueb portalit të Fondit, me personat е autorizuar do të mund të nënshkruajnë një kontratë/aneks kontratë me një certifikatë dixhitale të kualifikuar të vlefshme

Në portalin e Fondit është bërë një azhurnim i portalit

Në periudhën e kaluar, në portalin e Fondit është bërë një azhurnim i portalit. Për këtë arsye linqet  e vjetra të ruajtura (Bookmarks, Favourites), prej të cilave keni pasur qasje në portal janë jofunksionale dhe duhet të fshihet nga shfletuesi juaj, sepse mund të shkaktojnë gabime...

Njoftim për ISHP ISHP (private)

Njoftim për dorëzimin e dokumentacionit për ofrimin e llojit dhe vëllimit të shërbimeve shëndetësore për personat e siguruar për vitin 2023.

Formularë të rinj për receta që mbulohen nga Fondi

FSSHRMV-ja me datë 01.10.2022 prezantoi format e reja të recetave për përshkrimin e barnave në ordinancat e mjekëve amë për lëshimin e barnave që mbulohen nga Fondi në barnatoret: formulari i recetës për përshkrimin e barnave për personat e siguruar - Formulari RO1 dhe formulari i recetës për përshkrimin e barnave për persona të siguruar të huaj – Formulari RO2.

Aktivitetet që i ndërmerr Fondi gjatë kohës së masës së shqiptuar për parandalimin e përhapjes së infeksionit nga Covid-10 (Koronavirusi) në pjesën e punës së institucioneve shëndetësore

Lidhur me nevojën e ndërmarrjes së masave shtesë dhe aktiviteteve për parandalimin e përhapjes së Covid-19 (Koronavirusit), Bordi Drejtues i Fondit, solli masat dhe rekomandimet e mëposhtme për institucionet e kujdesit shëndetësor që kanë lidhur marrëveshje me Fondin:

NJOFTIM

Sot u realizua pranim-dorëzimi i detyrës drejtor i FSSHRMV-së. Drejtorët e deritanishëm mr. Magdalena Filipovska Grashkoska dhe dr. Asaf Abduramani si u.d drejtor ua dorëzuan detyrën u.d drejtorëve të rinj Sasho Klekovski dhe Branko Axhigogov

Njoftim

Mosmarrëveshjet ligjore lindin për shkak se spitali i huaj nuk ka vepruar sipas udhëzimeve të dhëna në njoftimet e Fondit dhe për kërkesat shtesë për shpenzimet, ka njoftuar Fondin më shumë se dy vite më vonë, përkatësisht në fillim të vitit 2020...

Njoftim

Aktvendimet për realizimin e të drejtave të sigurimit të detyrueshëm shëndetësor të personave të siguruar, Fondi i Sigurimit Shëndetësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut i miraton në pajtueshmëri me rregullat ligjore dhe rregulloret.

Udhëheqja dhe sindikata janë të kënaqur me vendimin e Qeverisë

Të kënaqur me vendimin e Qeverisë me të cilën pagat e punonjësve të FSSHRMV-së mbeten të njëjta si në muajin dhjetor dhe nuk zvogëlohen, në një konferencë për shtyp u shprehën dy Drejtorët mr. Magdalena Filipovska Grashkovska dhe Asaf Abduramani, Zëvendësministrja e Shëndetësisë Dr. Maja Manoleva, si dhe përfaqësuesit e sindikatës dhe AOGJSH-së Branko Axhigogov dhe Trpe Deanoski.

Njoftim për parashtrimin е kërkesës për lidhjen е kontratës / anekset е kontratës mе institucionet shëndetësore për vitin 2024

Fondi i Sigurimit Shëndetësor i Republikës ѕë Maqedonisë ѕë Veriut ju njofton ѕе ka filluar procedurën për lidhjen е kontratave/anekseve të kontratave me institucionet shëndetësore për vitin 2024 dhe е njëjta do të bëhet në mënyrë elektronike, përmes shfrytëzimit të ueb portalit të Fondit, me personat е autorizuar do të mund të nënshkruajnë një kontratë/aneks kontratë me një certifikatë dixhitale të kualifikuar të vlefshme

Filipovska-Grashkoska në Konferencën e dytë të AmÇam(AmCham): “Vështrim në të ardhmen e sistemit tonë shëndetësor”

Drejtoresha e Fondit të Sigurimit Shëndetësor, mr. Magdalena Filipovska-Grashkoska, mori pjesë në Konferencën e dytë të kujdesit shëndetësor, që u mbajt me 8 nëntor 2023, me titull “Një vështrim në të ardhmen e sistemit tonë shëndetësor”, organizator i të cilës ishte Oda Ekonomike Amerikane në Maqedoninë e Veriut (AmCham).